Sweden | Select other Country

Fri frakt

Glukosamin fungerar bättre mot smärtor i knäna än mot smärtor från ländryggen
Beroende på skillnader i lederna kan effekten av glukosamin variera mellan olika delar av kroppen. Enligt en studie vid Oslo Universitetssjukhus tycks glukosaminsulfat inte ha någon signifikant effekt på smärtor i ländryggen. Dessa resultat bör dock inte göra dem modfällda som tar glukosamin mot andra former av artros, säger forskningsledaren.

Fast glukosamin kan vara effektivt mot artros i knän och höfter verkar det inte vara någon idealisk behandlingsmetod mot dylika smärtor från ländryggen, allt enligt en ny vetenskaplig studie. Detta kan bero på att lederna i ryggraden är mindre mobila än lederna i knän och höfter, där frekventa rörelser främjar utbytet av aktiva substanser i ledvätskan.

”Resultaten i studien bör inte göra dem modfällda som tar glukosamin mot andra former av artros. Beroende på skillnader i lederna kan glukosamin fungera olika i olika delar av kroppen. Det hjälper antagligen en mängd personer med knäsmärtor”, säger forskningsledaren, Philip Wilkens, Oslo Universitetssjukhus.

Studien utfördes av ett forskarlag vid Oslo Universitetssjukhus, där 250 patienter med ländryggsmärtor undersöktes; samtliga uppvisade skador i brosket runt ryggraden, ett tecken på artros. Vid artros bryts brosket kring benen ner vid lederna och detta förorsakar svullnader och smärtor samtidigt som rörligheten försämras. Glukosamin har visat sig effektivt i behandlingen av lätt till måttlig artros företrädesvis i knän och höfter.

Förbättringar i både placebo- och glukosamingrupperna
Hälften av patienterna i ovan nämnda studie fick en standarddos med glukosaminsulfat (1500 mg per dag) och den andra hälften fick placebo. Ingen grupp fick veta vilken av sorterna de intog. Patienterna tog prepareringarna under sex månader. Både glukosamin och placebo tillhandahölls av Pharma Nord.

Vid studiens början och efter sex månader fick patienterna fylla i frågeformulär rörande smärtorna. Ytterligare sex månader efter studiens avslutning blev de åter tillfrågade om sina smärtor. Både deltagarna i glukosamingruppen och placebogruppen rapporterade färre problem relaterade till ryggsmärtorna än vad som var fallet vid studiens början.

Placeboeffekt?
Det konstaterades ingen skillnad beroende på vilka prepareringar deltagarna använt. Enligt rapporten förbättrades resultaten i placebogruppen lika mycket som de i glukosamingruppen. Rapporten publicerades i the Journal of the American Medical Association. En del av förbättringarna vad gällde smärtor kan ha berott på att patienterna tilläts få annan typ av behandling under studiens genomförande. Övriga förbättringar kunde troligen tillskrivas placeboeffekten, enligt Wilkens.

Effektivt mot knäsmärtor
Resultaten bör alltså inte göra patienter med knä- eller höftledssmärtor missmodiga, menar Wilkens, eftersom substansen troligen kan hjälpa många personer med höft- och knäproblem, säger han till Reuters Health.

Källa: Journal of the American Medical Association, online July 6, 2010.